Postbus 610, 4900 AP, Oosterhout
+31 (0)85-047 1666
info@vlemtech.com

Keuring NEN 3140 vaste elektrische installaties

Laagspanningskeuring NEN-3140 gebouwen en vaste objecten.

In verband met de veiligheid van uw collega’s, medewerkers en relaties en uw juridische aansprakelijkheid (denk ook aan uw ketenaansprakelijkheid) bent u, conform Arbo wetgeving, verplicht uw elektrotechnische installaties met regelmaat te laten
controleren.

Voor laagspanningsinstallaties is de NEN 3140 van toepassing. Deze Nederlandse aanvulling op de Europese NEN-EN 50110-1 richtlijn stelt eisen aan het minimale veiligheidsniveau van laagspanningsinstallaties. Eén van die eisen is dat eigenaars en/of gebruikers deze installaties regelmatig moeten laten inspecteren. Voor midden- en hoogspanningsinstallaties geldt de NEN 3840.

NEN 3140 inspectie:

Elektrische installaties moeten veilig te gebruiken zijn.
Elektrische gereedschappen moeten veilig te gebruiken zijn.
Personen die aan en in de omgeving van elektrische installaties werken moeten geïnstrueerd zijn over de veiligheid.

Elektrische installaties.

Om veilig gebruik van elektrische installaties zoveel mogelijk te waarborgen schrijft NEN 3140 voor dat elektrische installaties periodiek moeten worden geïnspecteerd. De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en uit een inspectie door meting en beproeving. De inspectie die beschreven is in NEN 3140 geldt voor bestaande installaties. In de NEN 1010 staan de voorwaarden waaraan een nieuwe installatie moet voldoen. Een inspectie mag uitgevoerd worden door minimaal een vakbekwame persoon, deze persoon heeft kennis van elektrotechniek op minimaal LTS energietechniek en heeft kennis van NEN 3140, NEN 1010 en eventueel aanvullende normen met betrekking tot het uitvoeren van een inspectie.

De Arbeidsinspectie en verzekeringsmaatschappijen beschouwen de NEN 3140-norm als bindend. Laat u periodiek NEN 3140-inspecties uitvoeren, dan kunt u richting wetgever en verzekeraar hard maken dat u er alles aan heeft gedaan om te voldoen aan de gestelde veiligheidseisen. Voldoet u niet aan uw verplichtingen op dit gebied, dan kan de Arbeidsinspectie tot maatregelen overgaan. In het ‘gunstigste’ geval krijgt u een boete opgelegd. Is er een situatie waarbij acuut gevaar dreigt, dan kan ook besloten worden de werkzaamheden in uw bedrijf of organisatie stil te leggen. Het lijkt er op dat ook verzekeringsmaatschappijen, na een schadegeval, steeds vaker gaan vragen om aan te tonen dat u aan uw verplichtingen, om de installatie goed te onderhouden, hebt voldaan.

Naast het laten uitvoeren van inspecties bent u ook verplicht een installatieverantwoordelijke en een werkverantwoordelijke voor uw installaties aan te wijzen. De eerstgenoemde is verantwoordelijk voor het technische beheer en onderhoud van de installaties, de laatstgenoemde geeft aan hoe er met de installaties gewerkt moet worden. Beide taken kunnen door één, maar ook door meerdere personen worden uitgevoerd.

Op dit moment zijn bedrijven, (semi) overheden en verhuurders/ beheerders verplicht de elektrotechnische installaties in hun panden periodiek te laten inspecteren. Ook voor particulieren is het raadzaam en veilig om dergelijke inspecties te laten uitvoeren.

Wist u dat uw aansprakelijkheid vér reikt? Als een brand blijkt te zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke installatie, dan wordt u verantwoordelijk gesteld. U bent ook verantwoordelijk voor het onderhoud van installaties (elektriciteit & gas). Hebt u een beheerder in dienst voor het onderhoud van woningen, dan is de beheerder verantwoordelijk.

De risico-inventarisatie leidt tot een onderbouwd inspectiebeleid. Het inspectieplan NEN 3140 / NEN 3840 geeft aan waarop, hoe en met welke frequentie en steekproef inspecties moeten gaan plaatsvinden. De gefaseerde aanpak spreidt voor u kosten en inspanningen over meerdere jaren.

Onze aanpak:

 • Vaststellen omvang installatie
 • Vaststellen van toepassing zijnde normen
 • Vaststellen visuele inspecties, metingen en beproevingen
 • Controle op aanwezigheid c.q. volledigheid tekeningen
 • Definiëring van de onderdelen
 • Benoeming relevante voorschriften
 • Inspecties aan de hand van genormaliseerde checklists
 • Gevaarlijke situaties worden onmiddellijk mondeling gemeld
 • Her-inspectie vindt plaats nadat de tekortkomingen ongedaan gemaakt zijn.
 • Certificering na positief resultaat van her-inspectie
 • Periodiek toezichtcontrole

Vlemtech B.V. kan en mag deze inspectie voor u uitvoeren en kan daarbij een adviserende rol spelen in aanpassingen en beleid in samenspraak met de klant.

Inspectie installatie volgens NEN 3140
Het verzorgen van een uitgebreide rapportage
Aanbevelingen voor het verbeteren van de (brand)veiligheid in de installaties.

Niet in de opdracht opgenomen:
Implementatie NEN 3140 in de bedrijfsvoering
Bijwerken tekeningenpakket
Keuren/merken/graveren van de elektrische arbeidsmiddelen
Reiskosten
Reparaties van de geconstateerde gebreken aan de installaties en elektrische arbeidsmiddelen

Tarieven

Pand <500m21 groepenkast€ 375,00
Pand >500 <1000m21 groepenkast€ 450
Pand >1000m2 <1500m21 groepenkast€ 625
Pand >1500m2 <2500m21 groepenkast€ 850
Pand >2500m2Prijs op aanvraag
Per extra groepenkast€ 100,00 per stuk

Voorwaarden:
Genoemde bedragen zijn exclusief B.T.W
Genoemde bedragen zijn indicatief. Wij houden ons het recht voor om deze prijzen aan te passen indien de situatie hierom vraagt. Dit zal de klant altijd vooraf worden medegedeeld
Eén aaneengesloten opdracht
De installatie kan spanningsloos gemaakt worden
Uitvoering visuele controle en metingen binnen kantooruren.
Indien er metingen buiten kantoortijd moeten plaatsvinden (bijvoorbeeld spanningsloos meten),
zal er een toeslag van € 40,– gelden op het inspectietarief van € 120,– per ploeguur
Uitvoering en rapportage volgens standaard inspectiemap
Vlemtech BV Inspecties ontvangt van de opdrachtgever direct vóór aanvang van de inspectie de tekeningen en technische documentatie van de betreffende installaties
Uitvoering en rapportage in overleg

Voor meer informatie, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij adviseren u graag.Indien u wenst, kunnen wij een inventarisatie maken welke kosten er verbonden zijn aan de inspectie. Tevens kunnen wij (als de klant dit wenst) ook de periodieke keuring uitvoeren voor handgereedschappen volgens de NEN 3140. Dit kan in 1 pakket worden aangeboden waardoor u jaarlijks alle inspecties heeft voor de verzekering en VCA.